„Poprawa efektywności energetycznej oraz wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych w RIMIX Sp. z o.o.”

 

Projekt nr RPMP.04.02.00 -12-0526/18-00 dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

Celem projektu jest podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, poprzez kompleksową modernizację oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla stworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie. Przedmiotem projektu jest wykorzystanie źródeł energii odnawialnej, modernizacja/wymiana lokalnych źródeł ciepła, zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie ( w tym technologii produkcji) oraz głęboka modernizacja energetyczna budynków. Rezultatem projektu jest zmniejszenie faktycznego zapotrzebowania na energię, znaczna redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza oraz spadek emisji CO2.

Wkład UE:

3 414 873,59 PLN

Budowa i wyposażenie laboratorium badawczo-rozwojowego funkcjonalnej chemii budowlanej przez RIMIX Sp. z o.o.”

 

Przedmiotem projektu jest utworzenie laboratorium badawczego. Projekt obejmuje budowę laboratorium badawczo-rozwojowego  oraz zakup aparatury badawczej do laboratorium, w celu przeprowadzenia badań nad nowymi produktami.

W wyniku realizacji projektu do przebadanych produktów zostaną zaimplementowane nowe nanozwiązki oraz zostaną zastosowane rozwiązania z dziedziny inżynierii chemicznej, w obszarach surowców naturalnych, gospodarki odpadami, materiałów dla potrzeb budownictwa, zaawansowanych materiałów  i nanotechnologii.

Wkład UE:

2 809 620,00 PLN