Unia europejska

Tytuł projektu:

„Budowa i wyposażenie laboratorium badawczorozwojowego funkcjonalnej chemii budowlanej przez RIMIX Sp. z o.o.”

Cel projektu:

Celem projektu jest:
1. Budowa budynku laboratorium badawczego w pełni przystosowanego architektonicznie do osób niepełnosprawnych.
2. Zakup aparatury badawczej niezbędnej do realizacji Agendy Badawczej, mówiącej o:
a) prowadzenia badań nad jakością obecnie produkowanych produktów,
b) opracowywania receptur nowych innowacyjnych produktów:
– zgodnych z ideą gospodarki cyrkulacyjnej i zrównoważonego rozwoju, w tym zapraw tynkarskich, wykorzystujących
materiał uboczny – popiół lotny powstały po spalaniu węgla i/lub biomasy oraz tynków glinianych na bazie produktów
ubocznych powstających w wyniku płukania kruszyw,
– wykorzystujących nanotechnologie, w tym serii produktów chemii budowlanej z nanocząsteczkami srebra.

Planowane efekty:

Efektem realizacji projektu będzie , utworzenie laboratorium badawczego, w którym następnie zostaną przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe w dwóch głównych kierunkach:
1. Do badania jakości wytwarzanych przez Wnioskodawcę produktów a także ciągłej kontroli jakości wykorzystywanych w produkcji surowców i półproduktów, a także wyrobów gotowych (tynki, zaprawy, kleje, systemy, farby zewnętrzne, farby
wewnętrzne, środki gruntujące)
2. Do opracowania  zupełnie nowych produktów, zawierających innowacyjne dodatki, dzięki którym poprawią się ich właściwości użytkowe, wykorzystujące nanomateriały i/lub różnego typu produkty odpadowe.

Wartość projektu:
6 286 284,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
2 809 465,89  PLN

 

 

Tytuł projektu:

„Poprawa efektywności energetycznej oraz wytwarzanie energii ze źródeł
odnawialnych w RIMIX Sp. z o.o.”

Cel projektu:

Celem projektu jest:
1. Zarzadzanie przedsiębiorstwem przyjaznym dla środowiska, osiągnięte dzięki minimalizacji jego negatywnych skutków na środowisko naturalne (poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery tj. NOx, CO,CO2, SO2, zanieczyszczeń organicznych, a także lotnych związków organicznych),
2. Minimalizacja kosztów i podniesienia komfortu cieplnego przedsiębiorstwa, poprzez wprowadzenie zmian, które ograniczą ucieczkę ciepła oraz zapewnią bardziej ekonomiczne i energooszczędne ogrzewanie wnętrz,
3. Promocja rozwoju przedsiębiorczości w regionie i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku,
4. Poprawa wizerunku przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym zwiększeniu możliwości rozwoju i zapewnieniu dobrych warunków pracy dla obecnych i przyszłych pracowników.

Planowane efekty:

Efektem realizacji projektu będzie:
1. Realizacja inwestycji polegającej na głębokiej modernizacji energetycznej, mającej na celu zwiększenie efektywności  energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w projekcie w wyniku  wprowadzonych rozwiązań oraz wykorzystanie źródeł energii odnawialnej a także modernizację/wymianę lokalnych źródeł  ciepła (jako element projektu).
2. Zastosowaniu technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie, poprzez zastosowanie bardziej energooszczędnych technologii produkcji, wymiana maszyn, modernizacja środków produkcji, przebudowa/modernizacja linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.
3. Realizacja inwestycji w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych polegająca na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii.

Wartość projektu:
6 232 723,34 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
3 414 873,59 PLN