Unia europejska

Tytuł projektu:

„Budowa i wyposażenie laboratorium badawczorozwojowego funkcjonalnej chemii budowlanej przez RIMIX Sp. z o.o.”

Cel projektu:

Celem projektu jest:
1. Budowa budynku laboratorium badawczego w pełni przystosowanego architektonicznie do osób niepełnosprawnych.
2. Zakup aparatury badawczej niezbędnej do realizacji Agendy Badawczej, mówiącej o:
a) prowadzenia badań nad jakością obecnie produkowanych produktów,
b) opracowywania receptur nowych innowacyjnych produktów:
– zgodnych z ideą gospodarki cyrkulacyjnej i zrównoważonego rozwoju, w tym zapraw tynkarskich, wykorzystujących
materiał uboczny – popiół lotny powstały po spalaniu węgla i/lub biomasy oraz tynków glinianych na bazie produktów
ubocznych powstających w wyniku płukania kruszyw,
– wykorzystujących nanotechnologie, w tym serii produktów chemii budowlanej z nanocząsteczkami srebra.

Planowane efekty:

Efektem realizacji projektu będzie , utworzenie laboratorium badawczego, w którym następnie zostaną przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe w dwóch głównych kierunkach:
1. Do badania jakości wytwarzanych przez Wnioskodawcę produktów a także ciągłej kontroli jakości wykorzystywanych w produkcji surowców i półproduktów, a także wyrobów gotowych (tynki, zaprawy, kleje, systemy, farby zewnętrzne, farby
wewnętrzne, środki gruntujące)
2. Do opracowania  zupełnie nowych produktów, zawierających innowacyjne dodatki, dzięki którym poprawią się ich właściwości użytkowe, wykorzystujące nanomateriały i/lub różnego typu produkty odpadowe.

Wartość projektu:
6 286 284,00 PLN

Wład Funduszy Europejskich:
5 108 119,81 PLN